Home / สาระเป็นความรู้ / เมื่ออายุมากขึ้น ต้องใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุข ด้วย 12 แนวคิดนี้

เมื่ออายุมากขึ้น ต้องใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุข ด้วย 12 แนวคิดนี้

ปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในหล า ยๆ ประเท ศ เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ประเทศไทยเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นในไม่ช้า เราคงจะพึ่งพาลูกหลานตลอ ดไปไม่ได้หรอ กหากเราแก่ตัวลง เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และคนอื่น และใช้เวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุด เราถึงต้องมี 12 แนวคิดนี้

1.ใช้ชีวิตอย่างมี “สติ” ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินต ามใจปากสนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมันลดน้ำต าลทำไม เราไม่ลองหัน มาลดที่ “ปาก”ของตัวเองด้วยการใช้สติในการพิจารณา อย่างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

2.น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี“เหตุผล” เป็นเครื่องนำทางเหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรั ก ษ าศีล เสียก่อนและมีสติสมาธิผลสุดท้าย จะทำให้เกิด
การพิจารณา โดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งเมื่อ ดำเนิน ทุกอย่างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

3.รั ก ษ ากายและจิต ผู้สูงอายุต้องรั ก ษ ากายให้ดี เพราะเงินทอง ไม่มีประโยชน์เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน
ต้องโปร่งใสอย่าไป ขุ่น มัวโดยที่ไร้ ประโยชน์คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้วดังนั้น อย่าเสียเวลาเป็นทุกข์แต่ให้ มีความสุขในทุกเวลาที่ผ่านไป

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก “ทาน” ของทศพิธราชธรรม เกษียณแล้วอย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเรา จะทำได้ รั ก ษ าร่างกายให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง หล า ยคนเมื่อเกษียณแล้วมักใช้เวลาหาแต่ความสุข ทาง “กาย”พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไปสูดอากาศไป กินอาหารดี ๆแต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อ กัน

6.ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ” ใครๆก็ต า ย ได้ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย เท่าเทียมกันหมดทุกคนเมื่อมองเห็นความต า ยเป็นเรื่องธรรมดาจะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอ ดเวลา มองเห็นทุกอย่าง เป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม แจ่มใสบรรย ากาศรอบตัวคนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

8.ใช้ชีวิตโดยรั ก ษ า ความเป็นธรรมดาเอาไว้ อย่ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่างธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆเพราะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญไม่ต้องเป็น
วีไอพีหรอ ก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

9.อักโกธะหรือความไม่โ ก ร ธ เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม เพราะเมื่อโ ก ร ธแล้วมักจะเสียห า ยหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้สาระ เมื่อไหร่ ก็ต ามที่มีเรื่องมากระทบใจแค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่างก็จบ

10. อย่าหยุดทำงาน เกษียณแล้วอย่าเอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงานร่างกายของเราก็จะหยุดต าม ลงไปด้วย เหมือนรถที่จอ ดเฉย ๆสต าร์ทไม่ติด
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอย่าหยุดด้วยจิตและกาย ก็อย่าหยุดด้วย

11.ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิตอะไรไม่มีประโยชน์ อย่าทำอย่าคิดทำให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

12.อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ เป็นหลักทศพิธราชธรรมที่ต้องรั ก ษ า ให้มั่นหากอย่างปฏิบัติ ต ามในหลวงรัชกาลที่ 9โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้ง 2 อย่าง คือทั้งความดี และความถูกต้องเพราะบางอย่างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอ ดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือ ดี และถูกต้องหรือเปล่า

หากตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหา วิธีปฏิเสธก็พอ ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ผ่าน มา แต่ให้คิดว่าตรงหน้าคุณจะทำอะไรให้คุ้มค่าก็พอ

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …