Home / สาระเป็นความรู้ / วางมือถือไว้ “ใกล้หัว” เสี่ยงเป็นเนื้องอกสมอง อันตรายมาก

วางมือถือไว้ “ใกล้หัว” เสี่ยงเป็นเนื้องอกสมอง อันตรายมาก

ภัยใกล้ตัว วางมือถือไว้ “ใกล้หัว” เสี่ยงเป็นเนื้องอกสมอง อันตรายมากๆ บอกเลยว่าสิ่งที่กำลังจะเอามาบอกต่อในวันนี้ เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆ และหลายๆคนยังละเลยอยู่ โดยจากผลสำรวจของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็น เนื้องอก ในสมอง โดยได้รับคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่แม้ไม่ได้ใช้งาน

จากพฤติกรรมนิยมวาง โทรศัพท์มือถือไว้ที่หัวเตียงพร้อมกับเปิดเครื่องไว้ในเวลานอนสูงถึง 64.5% ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก (who) ที่ระบุว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยก่อมะເร็งประเภท 2b หรือเป็นไปได้ที่จะก่อมะເร็ง และกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มากกว่า 1,640 ชั่วโมง

จะมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะເร็งสมองชนิด glioma หรือเนื้องอกในสมองข้างเดียวกับที่ใช้โทรศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับคลื่นสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังเสี่ยงเกิดเนื้องอกส่วนอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้นิยมใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋ากระโปรง 41.6% การป้องกันหรือลดความเสี่ยงเบื้องต้น คือ ให้ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี หรือระบบบลูทูธแทน

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …